Hyresvillkor

För uthyrning av maskiner och utrustning till byggnads-, underhålls- och anläggningsarbeten m.m

§ 1 Tillämplighet
Nedanstående villkor skall gälla om inte annat skriftligen avtalats mellan uthyrare och hyrestagare.

§ 2 Leverans/återlämnande
All hyresmateriel levereras fritt vårt förråd. Frakt och transportkostnad till och från förråd eller annan avtalad plats betalas av hyrestagaren. Materielen skall på kundens risk och bekostnad återlämnas till samma förråd. Återlämnande skall ske under uthyrarens öppettider.

§ 3 A Uthyrning för obestämd tid
(löpande hyresdebitering)
Hyrestiden räknas från och med den dag då hyresmaterielen levereras eller hålls tillgänglig för avhämtning till och med den dag då hyresmaterielen återlämnas.

§ 3 B Uthyrning för bestämd tid
Materielen skall återlämnas inom avtalad tid. Önskar hyrestagaren förlänga hyrestiden skall nytt hyresavtal upprättas före returdatum. Hyrestagare som brukar hyresmaterielen för längre tid än avtalad hyrestid kan ådraga sig straffrättsligt ansvar.

§ 4 Hyresberäkning
Hyra debiteras enligt vid varje tidpunkt gällande prislista. Angiven dagshyra utgör hyrespris per maskin och dag vid enskiftsdrift. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Vid utökad användning (flerskift) sker uppräkning som är proportionell mot angiven dagshyra. Minimihyra om en dag tillämpas.

§ 5 Äganderätt till hyresmateriel
Hyresmaterielen är uthyrarens egendom och hyrestagaren förvärvar inte på grund av detta avtal äganderätt härtill. Hyrestagaren som i strid mot detta avtal förfogar över hyresmaterielen kan ådraga sig straffrättsligt ansvar. Hyrestagaren får inte utan uthyrarens skriftliga godkännande låta annan använda hyresmaterielen, hyra ut hyresmaterielen i andra hand eller överlåta detta hyresavtal på annan.

§ 6 Användning
Hyrestagaren är skyldig att hålla uthyraren underrättad om var hyresmaterielen förvaras eller används. Hyresmaterielen får ej utan uthyrarens skriftliga medgivande föras utanför Sveriges gränser. Hyrestagaren svarar också för att hyresmaterielen endast brukas av därtill behörig och utbildad personal.

§ 7 Tillsyn och vård
Hyrestagaren är skyldig att vårda hyresmaterielen, att iakttaga utfärdade föreskrifter om hyresmaterielens skötsel och vård samt att använda föreskrivna driv- och smörjmedel som skall bekostas av hyrestagaren. För tillsyn och vård av hyresmaterielen skall hyrestagaren använda kompetent personal. Vid återlämnandet skall hyresmaterielen vara väl rengjord och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. Har hyresmaterielen inte rengjorts debiteras hyrestagaren särskilt härför.

§ 8 Reparationer
Hyrestagaren får inte, med undantag av tillsyn och vård enligt § 7 ovan, utan uthyrarens skriftliga godkännande låta reparera eller förändra hyresmaterielen. Utbyte av slit- och förbrukningsdelar vid nyttjandet av hyresmaterielen utföres och bekostas av hyrestagaren. Reparationer till följd av normal förslitning bekostas av uthyraren. Uthyraren är inte skyldig att ställa annan egendom till förfogande under reparationstiden. Vid skador, som uppkommit på grund av hyrestagarens oaktsamhet, debiteras stilleståndsersättning under reparationstiden.

§ 9 Ansvar för skador
Uthyraren, som inte kan övervaka hyrestagarens användning av hyresmaterielen och de omständigheter varunder hyresmaterielen nyttjas, ansvarar inte person- och sakskada samt förmögenhetsskada som kan uppkomma vid hyrestagarens användning av hyresmaterielen. Uthyraren ansvarar inte heller för direkta eller indirekta skador (t.ex. driftstopp, utebliven vinst) som åsamkas hyrestagaren till följd av fel på hyresmateriel.

§ 10 Åtgärder vid fel, skada och stöld
Hyrestagaren skall underrätta uthyraren om fel eller skada på hyresmaterielen samt om stöld under hyrestiden. Uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyrestagaren vilka åtgärder som skall vidtagas med hyresmaterielen. Vid försäkringsfall skall hyrestagaren så snart möjligt kontakta Kranlyft i Karlshamn AB och göra skadeanmälan till uthyrarens försäkringsbolag (se § 12 nedan). Det åligger hyrestagaren att vid stöld av hyresmaterielen samt vid skada som orsakats av okänd person och som upptäckts eller bort upptäckas av hyrestagaren, göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till uthyraren och försäkringsbolaget.
Förlorad hyresmateriel som inte ersätts genom uthyrarens försäkring debiteras hyrestagaren till nyanskaffningsvärde.
Skador på hyresmaterielen som inte kan hänföras till normalt slitage skall ersättas av hyrestagaren.

§ 11 Försenad eller felaktig leverans
Om uthyraren inte tillhandahåller hyresmaterielen i funktionsdugligt skick vid avtalad tidpunkt har hyrestagaren rätt att häva avtalet eller begära sådan nedsättning av hyran som svarar mot felet eller dröjsmålet.
Hävnings- eller skadeståndspåföljd får dock inte göras gällande, när uthyraren erbjuder sig att avhjälpa fel på hyresmaterielen eller lämna annan godtagbar hyresmateriel
och rättelse sker genast och utan kostnad för hyrestagaren.
Hävnings- eller skadeståndspåföljd får inte heller göras gällande om inte hyrestagaren
genast efter det han märkt, eller bort märka felet meddelar uthyraren härom (reklamation).

§ 12 Försäkring

På alla hyresobjekt ingår en allriskförsäkring för uthyrda maskiner. Vid en ersättningsbar skada betalar hyrestagaren en självrisk på 4.550 kr om värdet på det hyrda objektet understiger 91.000 kr. Överstiger det 91.000 kr är självrisken 9.100 kr. Hyrestagaren skall hålla maskinen under uppsikt eller inlåst. Skador på den uthyrda maskinen, som uppkommit under hyresperioden och som inte täcks av försäkringen står hyrestagaren för. Fullständiga villkor på allriskförsäkringen för uthyrda maskiner kan fås på begäran.

§ 13 Uthyrarens hävningsrätt m.m.
Uthyraren har rätt att omedelbart häva avtalet och återtaga den uthyrda hyresmaterielen
om
a) hyrestagaren inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot uthyraren då de förfaller till betalning, om dröjsmålet inte är av ringa betydelse för uthyraren.
b) hyresmaterielen utsättes för onormal användning eller eljest vanvårdas så att betydande risk för värdeminskning föreligger.
c) hyrestagaren i övrigt åsidosätter bestämmelse i detta avtal, vars iakttagande inte är av endast ringa intresse för uthyraren.

§ 14 Force Majeure
Uthyraren och hyrestagaren är inte ansvariga för skada, som uppstår på grund av utebliven eller försenad uthyrning, som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelser, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Uthyraren och hyrestagaren har rätt att häva avtalet när det kan visas att inträffade omständigheter enligt ovan medfört väsentliga olägenheter och inte vållats av honom själv.

§ 15 Allmänna betalningsvillkor
Samtliga priser gäller exklusive mervärdesskatt. Kund som ej har kredit betalar hyran i förskott. Om inte annat överenskommits är betalningstiden 30 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras med riksbankens fastställda vid varje tid gällande diskonto med tillägg av åtta procentenheter, vartill – i förekommande fall – kommer lagstadgad påminnelse- och inkassoavgift.
Löpande fakturering sker med en veckas intervall, avslutade hyresavtal faktureras snarast. Uthyraren förbehåller sig rätten att debitera faktureringsavgift samt uppläggningsavgift
för nya konton. Om uthyraren så påfordrar skall hyrestagaren deponera av uthyraren begärt förskottsbelopp på hyra.

Fakturaavgift för pappersfakturor tillkommer.
Legitimationskontroll är obligatorisk.